ASD-EAST Krakow Online Conference 2020

8th-28th June 2020

 

Witamy na konferencji

WELCOME TO THE CONFERENCE

Możesz przeglądać program i włączyć (kliknąć) każdą prezentację osobno lub oglądać te dwie listy na YouTube. Uwaga: niektóre prezentacje są tylko w formacie pdf, więc nie ma ich na YouTube.

You can follow the agenda and click on each presentation individually, or you can watch these two playlists on YouTube. Note: Some presentations are only in a pdf format, so they are not on YouTube. 


 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

OPENING OF THE CONFERENCE

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Dr. Joanna Kossewska

Opening of the conference by the Rector of the Pedagogical University of Krakow Prof. Kazimierz Karolczak and by Dr. Joanna Kossewska

 


 

WOKÓŁ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU ASD-EAST

TOWARDS INTERNATIONAL ASD-EAST PROJECT

Część Konferencji poświęcona prezentacji efektów realizacji międzynarodowego projektu ASD-EAST współfinansowanego w ramach grantu Erasmus +. Celem projektu ASD-EAST jest opracowanie materiałów szkoleniowych oraz realizacja szkoleń dotyczących autyzmu, dzięki którym nauczyciele w Chorwacji, Polsce i Republice Macedonii Północnej zyskają podstawowe umiejętności wspierania skutecznego włączenia dzieci z autyzmem do szkoły ogólnodostępnej. 

This part of conference promotes the products of an international collaboration in this co-funded Erasmus+ project. The focus of ASD-EAST is to empower specialist teachers in Croatia, Poland and the Republic of North Macedonia to support the effective inclusion of children with autism in education, by providing professionals with appropriate skills, knowledge, effective strategies and locally-appropriate training.

 

Projekt ASD-EAST – wprowadzenie

Introduction to the ASD-EAST project

Dr David Preece, University of Northampton

Projekt ASD-EAST powstał w oparciu o inicjatywę lokalnych uniwersytetów i organizacji w celu poprawy poziomu przygotowania nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie autyzmu oraz zwiększenia poczucia własnej skuteczności w pracy z uczniem z ASD dzięki nabyciu nowych kompetencji.

The ASD-EAST project was created based on the innitiative of local universities and organisations to improve autism training and enhance teachers’ competence and confidence in working with children with ASD.

 

 

 

 

 

Projekt ASD-EAST – analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli

ASD-EAST Identifying teachers’ training needs

Dr David Preece, University of Northampton

W celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli przeprowadzone zostały badania literaturowe w zakresie analizy postaw, wiedzy i umiejętności nauczycieli specjalistów pracujących w szkołach podstawowych i specjalnych w Chorwacji, Macedonii Północnej i Polsce.

To identify training needs of teachers we conducted a mapping of attitudes, knowledge and skills of specialist teachers working in primary mainstream and special schools in Croatia, North Macedonia and Poland.

 

 

 

 

Projekt ASD-EAST – program nauczania i materiały szkoleniowe

ASD- EAST curriculum and training materials

Dr Ivana Lessner Listiakova, University of Northampton

Na podstawie analiz wstępnych został opracowany program szkolenia składający się z sześciu modułów szkoleniowych, które odpowiadały na potrzeby nauczycieli specjalistów. Moduły dotyczą specyfiki funkcjonowania ucznia z ASD w zakresie: komunikacji, regulacji emocjonalnej, umiejętności społecznych, potrzeb sensorycznych, modyfikacji i dostosowania nauczania oraz zarządzania trudnymi zachowaniami.

We developed six training modules to meet the training needs of specialist teachers and to empower them in their roles. Modules focus on communication, emotional regulation, social skills, sensory needs, modifications and adjustments of teaching, and managing challenging behaviour.

 

 

 

 

Projekt ASD-EAST Ocena szkolenia przez uczestników – wnioski

Evaluations findings

Dr Ivana Lessner Listiakova, University of Northampton

Szkolenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych i specjalnych odbyły się we wszystkich trzech krajach. Dzięki informacjom zwrotnym od nauczycieli została przeprowadzona analiza korzyści płynących ze szkolenia. Krytyczne uwagi uczestników szkoleń stanowiły podstawę do udoskonalenia materiałów.

Trainings for mainstream and special school teachers happened in all three countries. Thanks to feedback from teachers we evaluated the benefits of the training and made adjustments to the materials.

 

 

 

 

Projekt ASD-EAST Zalecenia praktyczne wynikające z realizacji projektu

Policy recommendations

Doświadczenia ze szkoleń i powiązanych badań pozwoliły na sformułowanie zaleceń dotyczących polityki, które doprowadzą do poprawy jakości życia uczniów z ASD w całej Europie.

Experience from the trainings and connected research lead to formulating policy recommdations that will lead to improving the lives of students with ASD accross Europe.

 

 

 

 

Jak przystosować miejsce pracy dla ucznia z autyzmem

How to set up a workstation

Ron Fortuna, Target Autism

Specjalne miejsce pracy (stacja robocza) to skuteczny i szybki sposób na ustalenie struktury i rutyny dla ucznia z autyzmem w klasie. Materiał filmowy prezentuje, jak skonfigurować proste stanowisko pracy, zawiera przykłady i pomysły dotyczące zadań roboczych oraz wyjaśnienie, jak wdrożyć system pracy. Pokazuje podstawy tworzenia zorganizowanego obszaru roboczego dla uczniów z ASD. Film jest odpowiedni dla nauczycieli uczniów zarówno ASD zarówno w szkołach specjalnych, jak i ogólnodostępnych.

Workstations are an effective, quick way to establish structure and routine for a student with autism in your classroom. In this video, Ron will demonstrate how to set up a simple work station. There are examples and ideas of work tasks and an explanation of how to implement a work system. Viewers should feel greater confidence in setting up a structured work area for their students as a result of watching this session. The video is suitable for staff working with children in both special and mainstream school settings.

 

 

Adaptacja szkoły ogólnodostępnej do wspierania ucznia z ASD

Easy adaptations to support children in mainstream school settings

Ron Fortuna, Target Autism

Ron Fortuna dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu uczniów z autyzmem i pracy szkolnego doradcy. Nauczanie dzieci z autyzmem w szkołach ogólnodostępnych może być zarówno bardzo satysfakcjonujące, jak i bardzo trudne. Dużą trudnością jest brak wrażliwości nauczycieli na potrzeby ucznia z ASD oraz zrozumienia przyczyn trudności, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu. Ron pokaże wiele praktycznych pomysłów, które wykorzystał w klasach w różnych środowiskach edukacyjnych. Zaprezentowany zostanie szeroki zakres zagadnień, w tym bardzo krótka wzmianka o niektórych korektach, które mogą być przydatne w odniesieniu do określonych potrzeb sensorycznych, które mogą występować u uczniów z autyzmem. Dzięki szerokiej gamie pomysłów widzowie mogą wybrać najbardziej adekwatne do ich konkretnej sytuacji.

In this video, Ron shares some of his expertise gathered from years of experience in teaching students with autism and working as an advisor to schools. Teaching children with autism in a mainstream school setting can be both extremely rewarding and very challenging. A big difficulty is that many professionals struggle to see what their students with ASD struggle with and find it hard to know how to best support their needs. Ron will show many practical ideas that he has used in the classroom and suggested to teachers in a variety of educational settings. A wide range of issues will be explored, including a very brief mention of some adjustments that can be useful for particular sensory needs that pupils with autism may present with. With a range of ideas explored, viewers will hopefully gain confidence with approaches that they can implement with their students.

 

 

Efektywność szkolenia polskich nauczycieli w zakresie ASD

Effectiveness of the training on ASD for Polish teachers

Dr Joanna Kossewska, Malgorzata Ploszaj, Sylwia Niemiec, Pedagogical University of Krakow

 

 

Lokalny wpływ szkoleń

Local impact of the trainings

Nauczyciele z lokalnych szkół, którzy uczestniczyli w szkoleniach pilotażowych ASD-EAST, dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze szkoleniem oraz wpływem szkolenia na ich klasę i zmiany w nauczaniu.

Teachers from local schools who attended the ASD-EAST pilot trainings share their experience of the training and the impact on their classroom and changes in their teaching.

 

Referencje nauczyciela 1 – Nauczyciel ze szkoły integracyjnej / Teacher testimonial 1 – Teacher from integrative school (1 min 49 sec, PL)

Referencje nauczyciela 2 – Nauczyciel ze szkoły ogólnodostępnej / Teacher testimonial 2 – Teacher from inclusive school (1 min 56 sec, PL)

Referencje nauczyciela 3 – Nauczyciel z prywatnej szkoły ogólnodostępnej / Teacher testimonial 3 – Teacher from a private inclusive school (8 min 25 sec, PL)

 

Sieć autyzmuAutism network

Chcielibyśmy promować tworzenie społeczności praktyków – kontakty z kolegami pracującymi w tej samej dziedzinie mogą być wzmacniające. Czasami nauczyciel czuje się samotny i wypalony. Budowanie sieci wsparcia i wymiany doświadczeń przeciwdziała temu zjawisku. Bądź w kontakcie, dziel się pomysłami, rozwijaj sieć.

We would like to promote creating a community of practice – having links with colleagues who are working in the same field can be empowering. We know it can be lonely. Keep in touch, share ideas, develop a network.

 

Link do grupy ASD-EAST Facebook group / Link to the ASD-EAST Facebook group (Sylwia Niemiec)

Sieć lokalnych ambasadorów autyzmu  / Promoting local autism ambassadors network (Halina Firlit, School No. 12)

 


 

PANEL EKSPERCKI „UCZEŃ Z ASD W INKLUZJI EDUKACYJNEJ”

EXPERT PANEL “STUDENT WITH ASD IN INCLUSIVE EDUCATION”

 

Uczeń z ASD w edukacji włączającej – szanse i Zagrożenia

Student with ASD in inclusive education – chances and dangers

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Edukacja –w odbiorze osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Education – people with autism spectrum disorders perspective

Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Sytuacja ucznia z autyzmem w polskim systemie edukacji

Student with autism in Polish system of education

Dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ. prof. UKW Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Wspieranie pozytywnych zachowań uczniów z autyzmem

Supporting positive behaviours of students with autism

Dr hab. Danuta Wolska, prof. UP Instytut Pedagogiki Specjalnej UP

 

Włączanie uczniów z ASD – praktyki kolidujące

Inclusion – Colliding Practices

Dr Sahar Bar Yehuda, Izraelskie Ministerstwo Edukacji

 

Wybrane zagadnienia rozwoju i funkcjonowania seksualnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Selected issues of the development and sexual functioning of people with autism spectrum disorders (ASD)

Dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

O sposobach wykorzystania spektrum zaburzeń autystycznych w sztuce filmowej w kontekście inkluzji społecznej

On ways to use the spectrum of autistic disorders in film art in the context of social inclusion

Dr hab. Marcin Wlazło, prof. USz Uniwersytet Szczeciński,

 

Jelitowo-mózgowe powiązania w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

The gut-brain link with autism spectrum disorders

Prof. dr hab. n.med. Vladimir Trajkovski, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Scopje

 


 

SESJA TEMATYCZNA „INKLUZJA EDUKACYJNA – MIĘDZY RODZICEM A NAUCZYCIELEM”

THEMATIC SESSION “SCHOOL INCLUSION – BETWEEN PARENTS AND TEACHERS”

 

Inkluzja edukacyjna w percepcji rodziców i uczniów z ASD

Inclusive education in the perception of parents and students with ASD

Dr Aneta Lew-Koralewicz, Uniwersytet Rzeszowski

 

Nauczyciel wspomagający wobec potrzeb ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

A supportive teacher towards the needs of students with autism spectrum disorders

Dr Anida Szafrańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Rola osób odpowiedzialnych za edukacją uczniów z autyzmem w wygaszaniu ich trudnych zachowań

The role of people responsible for the education of autistic students in putting out their difficult behaviours

Dr Ewelina Sobocha Instytut Pedagogiki Specjalnej UP

 

Terapia uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole inkluzyjnej – próba integracji podejść oraz efektywnych technik terapeutycznych

Therapy for students with autism spectrum disorders in an inclusive school – an attempt to integrate approaches and effective therapeutic techniques

Anna Bombińska, Tamara Cierpiałowska, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

Kierunki działań wspierających przygotowanie osób z ASD do dorosłości

Directions of activities supporting the preparation of people with ASD for adulthood

Dr Andrzej Wolski Poradnia dla Dzieci z Autyzmem Effatha

 


 

SESJA POSTEROWA

POSTER SESSION

 

Narracje osób z ASD

Narratives of people with ASD

Emilia Macałka, Gabriela Początek, Students’ Scientific Club Supporting People with Autism, Pedagogical University of Krakow

 

Zastosowanie hippoterapii w rehabilitacji dzieci na przykładzie działalności Fundacji Całego Życia

The use of hippotherapy in therapeutic treatment for children on the example of the Fundacja Całego Życia activities

Bartosz Michno, Gabriela Początek, Aleksandra Żelazna, Students’ Scientific Club Supporting People with Autism, Pedagogical University of Krakow

 

Dogoterapia jako metoda wspomagająca w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Canine-assisted therapy as a supportive treatment for people with intellectual disability

Filip Nieradka, Martyna Kobielus, Students’ Scientific Club Supporting People with Autism, Pedagogical University of Krakow

 


 

DYSKUSJA PANELOWA

ROUND-TABLE DISCUSSIONS

 

Polityka lokalna wobec wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Local polities towards supporting people with disabilities

Bogdan Dąsal, Plenipotentiary of the Mayor of Krakow for Disabled People

 

Edukacja inkluzyjna ucznia z ASD – szanse powodzenia na różnych szczeblach systemu edukacji

Inclusive education of the student with ASD – chances of success at various levels of the education system

Moderator: Dr Tamara Cierpiałowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Participants:

Aneta Garncarz, M.A, Director of the Special Educational Centre „Centre for Autism and Pervasive Developmental Disorders”

Halina Firlit, M.A., Vice-director of the Primary School with Integrating Classes No. 12 in Krakow

Elżbieta Lubińska-Kościółek, Ph.D., Head of postgraduate studies “Autism Spectrum Disorders (ASD) – diagnosis, therapy, education, support” Pedagogical University of Krakow

Małgorzata Trojańska, Ph.D., Rector’s Proxy for Disabled People, Pedagogical University of Krakow

Agata Kalandyk, M.A., Head of the non-public kindergarten ‘Chata Skrzata’ in Węgrzce

 


 

DODATKOWE MATERIALY

RESOURCES

 

 

 

 

  • Thinking Books that supply Social Thinking resources amongst others (You are a Social Detective and Social Behaviour Mapping from module 3 for mainstream schools) www.thinkingbooks.co.uk

 

 


 

 

FORUM DYSKUSYJNE – PYTANIA I ODPOWIEDZIDISCUSSION FORUM – QUESTIONS AND ANSWERS

 

Forum dyskusyjne w języku narodowym jest otwarte przez cały czas trwania konferencji (8–28 czerwca). Prosimy zamieścić swoje komentarze i pytania. Moderatorzy konferencji będą odpowiadać na komentarze i pytania raz w tygodniu. Aby precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie prosimy podać funkcję i stanowisko pracy, rodzaj szkoły np. nauczyciel w szkole specjalnej. Po konferencji opcja dodawania komentarzy zostanie zamknięta, ale zamieszczone informacje pozostaną dostępne. 

Conference discussion (in your local language) is open during the whole duration of the conference (8-28 June). Please post your comments and questions. It will help us if you identify your role and the type of setting where you work, e.g. teacher in a special school. Conference moderators will reply to the comments once a week.

After the conference, the option to add comments will be closed but the information posted will remain available.

 

 


 

INFORMACJE ZWROTNE I CERTYFIKATY

FEEDBACK AND CERTIFICATES

 

Po wypełnieniu formularza oceny będzie można pobrać certyfikat uczestnictwa. Prosimy wypełnić formularz oceny. Każda opinia jest dla nas ważna i poprawia jakość szkoleń nauczycieli (3-5 min). 

Please fill in the evaluation form. Your feedback matters to us and improves the quality of teacher trainings (3-5 min). You will be able to download certificate of attendance after you have completed the evaluation form.

 

 


Listy odtwarzania YouTube