ASD-EAST Skopje Online Conference 2020

8th-28th June 2020

 

Добредојдовте на  ASD-EAST виртуелната конференција

Welcome to the ASD-EAST virtual conference

Конференцијата има за цел промоција на резултатите од интернационалната соработка на партнерите кои се дел од Еразмус + проект. Фокусот на ASD-EAST проектот е јакнење на капацитетите на специјалните едукатори и рехабилитатори во Хрватска, Полска и Р.Н. Македонија за ефикасна поддршка на инклузијата на децата со аутизам во образованието, преку  стекнување на соодветни вештини, знаења, ефективни стратегии и локално-соодветен тренинг.

The conference promotes the products of an international collaboration in this co-funded Erasmus+ project. The focus of ASD-EAST is to empower specialist teachers in Croatia, Poland and the Republic of North Macedonia to support the effective inclusion of children with autism in education, by providing professionals with appropriate skills, knowledge, effective strategies and locally-appropriate training.

 

Отварање на коференцијата, видео од Д-р Јасмина Трошанска на македонски јазик

Opening of the conference by Jasmina Troshanska in Macedonian (Blue Firefly)

 

Отварање на коференцијата, видео од Д-р Јасмина Трошанска на англиски јазик

Opening of the conference by a Jasmina Troshanska in English (Blue Firefly)

 


 

ASD-EAST проектот

Запознавање со проектот (Д-р Дејвид Прис, Универзитет од Нортхемптон, 9 мин. и 36 сек.)

ASD-EAST проектот беше создаден врз основа на иницијатива од страна на универзитети и организации за подобрување на едукацијата и зголемување на компетенциите и самодовербата при работата со децата со нарушување од спектарот на аутизам.

Introduction to the project (Dr David Preece, University of Northampton, 9 min 36 sec, EN)

The ASD-EAST project was created based on the initiative of local universities and organisations to improve autism training and enhance teachers’ competence and confidence in working with children with ASD.

 

 

 

 

ASD-EAST Идентификување на потребите (Д-р Дејвид Прис, Универзитет од Нортхемптон, 10 мин. 7 сек.)

Идентификувањето на потребите за тренинг беше спроведено преку истражување на ставовите, знаењата и вештините на специјалните едукатори и рехабилитатори вработени во редовните и во посебните училишта  во Хрватска, Р.С. Македонија и Полска.

ASD-EAST Identifying teachers’ training needs (Dr David Preece, University of Northampton, 10 min 7 sec, EN)

To identify training needs of teachers we conducted a mapping of attitudes, knowledge and skills of specialist teachers working in primary mainstream and special schools in Croatia, North Macedonia and Poland.

 

 

 

ASD EAST програма и материјали за тренинг (Д-р Ивана Леснер Листиакова, Универзитет од Нортхемптон, 8 мин. 35 сек.)

Создадовме 6 модули за тренинг за да ги зајакнеме капацитетите за поддршка на учениците со аутизам на специјалните едукатори и рехабилитатори. Во фокусот на модулите се комуникацијата, емоционалната регулација, социјалните вештини, сензорните потреби, модификација и прилагодувања на материјалите и условите во училиштата и менаџмент на однесувањето.

ASD EAST curriculum and training materials (Dr Ivana Lessner Listiakova, University of Northampton, 8 min 35 sec, EN)

We developed six training modules to meet the training needs of specialist teachers and to empower them in their roles. Modules focus on communication, emotional regulation, social skills, sensory needs, modifications and adjustments of teaching, and managing challenging behaviour.

 

 

 

 

Евалуација на резултатите (Д-р Ивана Леснер Листиакова, Универзитет од Нортхемптон, 8 мин. 7 сек.)

Тренингот на специјалните едукатори и рехабилитатори се реализираше во трите држави. Благодарение на повратните одговори од присутните извршивме евалуација на придобивките од тренингот и адаптацијата на материјалите.

Evaluations findings (Dr Ivana Lessner Listiakova, University of Northampton, 8 min 7 sec, EN)

Trainings for mainstream and special school teachers happened in all three countries. Thanks to feedback from teachers we evaluated the benefits of the training and made adjustments to the materials.

 

 

 

 

Препораки за носителите на политики (Кетрин Канил, Аутизам Европа, 3 мин. 18 сек.)

Искуствата од тренинзите и резултатите од истражувањето во трите држави заедно водат до формулирање на препораки до креаторите на политики за подобрување на животот на учениците со нарушувања од спектарот на аутизам ширум Европа.

Policy recommendations (Catherine Canil, Autism Europe, 3 min 18 sec, EN with subtitles EN, MKD)

Experience from the trainings and connected research lead to formulating policy recommdations that will lead to improving the lives of students with ASD accross Europe.

 

 

 


 

Партнерски организации

Презенации за партнерските организации, кои се тие и нивните активности во однос на едукацијата на професионалците во однос на аутизмот.

About partner organisations

Partners presenting who they are and what they do in general and in terms of autism training for teachers

Здужение „Сина светулка“ (MKD, 3 мин. 15 сек.) / Blue Firefly (3 min 15 sec, MKD)

ПОУ „Д-р Златан Сремец“ (MKD, 2 мин. 16 сек.) / Zlatan Sremec (2 min 16 sec, MKD)

 

ASD-EAST Модул 4: Сензорни потреби (MKD, Д-р Јасмина Трошанска, „Сина Светулка“, 11 мин. 07 сек.)

Презентацијата претставува македонска адаптација на Модул 4: Сензорни потреби (ниво: запознавање) од програмата на ASD-EAST тренингот. Што се случува кога детето има сензорна дисфункција, кои стратегии можеме да ги примениме и што треба да правиме кога работиме со ученици со аутизам.

ASD-EAST Module 4: Sensory Needs (Jasmina Troshanska, Blue Firefly, 11 min 07 sec, MKD)

This presentation introduces the Macedonian local adaptation of Module 4 Sensory needs (introductory level) of the ASD-EAST training programme. What happens when a child has sensory dysfunction, what strategies can we apply, and what should we look out for when working with children with autism spectrum disorders?

 

ASD-EAST Модул 6: Предизвикувачко однесување (MKD, Д-р Јасмина Трошанскa, „Сина Светулка“, 10 мин. 18 сек.)

Презентацијата претставува македонска адаптација на Модул 6: Предизвикувачко однесување од програмата на ASD-EAST тренингот, и е фокусирана на препознавање на предизвикувачкото однесување, кои стратегии можеме да ги користиме за да се справиме со одредени предизвици и важноста од евалуацијата на стратегиите.

ASD-EAST Module 6: Challenging behaviour (Jasmina Troshanska, Blue Firefly, 10 min 18 sec, MKD)

This presentation introduces the Macedonian local adaptation of Module 6 Challenging behaviour of the ASD-EAST training programme. It focuses on what the causes of challenging behaviour are, what strategies we can use for managing challenging behaviour, and importance of evaluation of these strategies.

 

Поставување на работна станица (EN, Рон Фортуна, Таргет Аутизам, 11 мин. 33 сек.)

Работните станици се многу корисни, претставуваат краток пат кон воспоставување на структура и рутина за учениците со аутизам во училницата. Во ова видео Рон Фортуна ќе демонстрира како да се постави едноставна работка станица. Дадени се примери и идеи на работни задачи и објаснување како да се имплементира систем на работа. Гледачите преку следењето на оваа сесија би требало да стекнат поголема самодоверба во поставувањето на структуиран работен систем за учениците. Ова видео е соодветно за работа со ученици со аутизам од редовно и од посебно училиште.

Setting up a workstation (Ron Fortuna, Target Autism, 11 min 33 sec, EN)

Workstations are an effective, quick way to establish structure and routine for a student with autism in your classroom. In this video, Ron will demonstrate how to set up a simple work station. There are examples and ideas of work tasks and an explanation of how to implement a work system. Viewers should feel greater confidence in setting up a structured work area for their students as a result of watching this session. The video is suitable for staff working with children in both special and mainstream school settings.

 

Идеи за поддршка во училница (EN, Рон Фортуна, Таргет Аутизам, 19 мин. 42 сек.)

Во ова видео Рон Фортуна споделува дел од своето стручно искуство кое го има стекнато при работа со ученици со аутизам и како советник во училиштата. Подучувањето на децата со аутизам во редовното училиште е многу корисно но, истовремено и многу голем предизвик. Посебна потешкотија е тоа што голем број на стучни лица не разбираат со какви потешкотии се соочуваат учениците со аутизам и не знаат на кој начин да им пружат поддршка. Рон ќе покаже неколку практични стратегии кои ги користел и ги препорачувал на наставниците да ги имплементираат во своите училници. Ќе се одговори на широк спектар на прашања, и ќе се опишат некои прилагодувања кои можат да се користат при задоволување на сензорните потреби кои се присутни кај некои ученици со аутизам. Преку голем број на идеи, гледачите би требало да стекнат поголема самодоверба при примена на различни пристапи во работата со нивните ученици со аутизам.

Autism support ideas for the mainstream classroom (Ron Fortuna, Target Autism, 19 min 42 sec, EN)

In this video, Ron shares some of his expertise gathered from years of experience in teaching students with autism and working as an advisor to schools. Teaching children with autism in a mainstream school setting can be both extremely rewarding and very challenging. A big difficulty is that many professionals struggle to see what their students with ASD struggle with and find it hard to know how to best support their needs. Ron will show many practical ideas that he has used in the classroom and suggested to teachers in a variety of educational settings. A wide range of issues will be explored, including a very brief mention of some adjustments that can be useful for particular sensory needs that pupils with autism may present with. With a range of ideas explored, viewers will hopefully gain confidence with approaches that they can implement with their students.

 

ASD-EAST Модул 1: Едноставен знаковен јазик (Рон Фортуна, Таргет Аутизам, 3 мин. 5 сек.)

Презентација на практична вежба од Модул 1: Комуникација. Вежбање на едноставен знаковен јазик (презенацијата е на знаковниот јазик кои се користи во Велика Британија)

ASD-EAST Module 1: Simple Sign Language in English (Ron Fortuna, Target Autism, 3 min 5 sec, MKD)

This is an example of a practical exercise from Module 1: Communication. Practising some simple sign language signs.

 

ASD-EAST Module 1: Simple Sign Language in Macedonian (Mlad Znak, 3 min 25 sec, MKD)

“МЛАД ЗНАК” Младинското здружение е основано со цел да се подобри квалитетот на животот на младите, да се обезбеди пристап до квалитетно образование, за негување и афирмација на културата и македонскиот знаковен јазик и подигнување на јавната свест за лицата со оштетен слух.

 

ASD-EAST Module 1: Simple Sign Language in Macedonian (Mlad Znak, 3 min 25 sec, MKD)

“MLAD ZNAK” The youth association was established in order to improve the quality of life of young people, to provide access to quality education, to nurture and affirm the culture and the Macedonian sign language and to raise public awareness about people with hearing impairments.

 

ASD-EAST Модул 1: Размена на слики (Рон Фортуна, Таргет Аутизам, 5 мин. 39 сек.)

Презентација на практична вежба од Модул 1: Комуникација. Објаснување на првите четири фази од методот на комуникација по пат на размена на слики.

ASD-EAST Module 1: Picture Exchange (Ron Fortuna, Target Autism, 5 min 39 sec, EN)

This is another example of a practical exercise from Module 1: Communication. Explaining the first four stages of communication using picture exchanges.

 

 

 

Препорака од специјален едукатор и рехабилитатор – Кои се моите впечатоци од ASD-EAST тренингот? (Билјана Стерјадовска-Стојевска, 16 мин. 33 сек.)

Специјален едукатор и рехабилитатор, Монтесори педагог, вработена во посебно училиште. Таа зборува за тоа како ASD-EAST тренингот влијаеше врз нејзинара работа.

Teacher testimonial – What are my impressions of ASD-EAST training? (Biljana Sterjadovska-Stojcevska, 16 min 33 sec, MKD)

Special educator and rehabilitator, Montessori pedagogue, employed in a special school who attended the ASD-EAST training reflects on her experience.

 

Мрежа за аутизам

Би сакале да промовираме и создавање на група за практична поддршка-зајакнување на поврзаноста на колегите кои работат во областа на аутизмот. Понекогаш кога се справуваме со различни предизвици во работата, можеби се чувствуваме осамено. Заедно можеме да напредуваме повеќе. Споделувајте идеи, останете во контакт и развивајте ја мрежата.

Autism network

We would like to promote creating a community of practice – having links with colleagues who are working in the same field can be empowering. We know it can be lonely. Keep in touch, share ideas, develop a network.

 

 

Видео за промоција на локалните амбасадори на македонски јазик (1 мин. 44 сек.)

Video promoting local autism ambassadors in Macedonian (1 min 44 sec, MKD)

 

Видео за промоција на локалните амбасадори на англиски јазик (1 мин. 33 сек.)

Video promoting local autism ambassadors in English (1 min 33 sec, EN)

 


 

Тркалезна маса (Сесија од затворен тип)

Дискусиите на тркалезната маса со националните носители на одлуки во образованието, креаторите на политики и други клучни чинители се случуваат преку Интернет во текот на траењето на конференцијата. Целта на дискусиите е да се идентификуваат начините на кои образованието на специјалните едукатори и рехабилитатори за аутизмот може да се вгради и да се унапреди во земјата.

Round-table discussions (Closed session)

Round-table discussions with national educational decision-makers, policy-makers, and other key stakeholders are happening online throughout the conference duration. The purpose of discussions is to identify ways that teacher education in autism can be embedded and promoted within the country.


 

Врски до дополнителни материјали, блогови, книги, извори

RESOURCES

 

 

 • Позитивно родителство на деца со аутизам
  Positive parenting of children with autism
 • http://esipp.eu/

 

 

 

 

 

 • Книги за размислување кои обезбедуваат ресурси за социјално размислување кај другите (Вие сте социјални детективи)
  Thinking Books that supply Social Thinking resources amongst others (You are a Social Detective and Social Behaviour Mapping from module 3 for mainstream schools)
 • www.thinkingbooks.co.uk

 

 


 

Дискусија

Дискусијата за конференцијата (на вашиот локален јазик) е отворена за целото времетраење на конференцијата (8-28 јуни). Ве молиме, објавете ги вашите коментари и прашања. Тоа ќе ни помогне да ја идентификуваме Вашата улога и работно место, на пример, наставник во специјално училиште. Модераторите на конференцијата ќе одговорат на коментарите еднаш неделно.

По конференцијата, опцијата за додавање коментари ќе биде затворена, но информациите објавени ќе останат достапни.

Discussion forum – Questions and answers

Conference discussion (in your local language) is open during the whole duration of the conference (8-28 June). Please post your comments and questions. It will help us if you identify your role and the type of setting where you work, e.g. teacher in a special school. Conference moderators will reply to the comments once a week.

After the conference, the option to add comments will be closed but the information posted will remain available.

 

 

FEEDBACK AND CERTIFICATE

FEEDBACK AND CERTIFICATE

Пополнете го образецот за евалуација. Вашите повратни информации ни се важни и го подобруваат квалитетот на обуките (3-5 мин). Откако ќе го пополните формуларот за евалуација, можете да го превземете Вашиот сертификат за посета на онлајн конференцијата.

Please fill in the evaluation form. Your feedback matters to us and improves the quality of teacher trainings (3-5 min). You will be able to download certificate of attendance after you completed the evaluation form.

 

 • Линк до формуларот за евалуација на македонски јазик
  Link to google forms evaluation form in Macedonian
  https://forms.gle/8Qbgc1ck9qE3dkhN8

 


Може да ја следите агендата и да кликнете на секоја презентација поединечно, или можете да ги гледате овие две листи  на YouTube.

You can follow the agenda and click on each presentation individually or you can watch these two playlists on YouTube:

Меѓународни презентации (International Presentations)

Локални презентации (Local Presentations)